Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. We gaan hier dan ook zorgvuldig mee om wanneer je bij ons solliciteert of je gegevens achterlaat. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang heeft tot je gegevens en hoe lang we je gegevens bewaren.

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Over het algemeen kan onze website prima bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons hoeven worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het ip-adres van je computer, de datum en tijd van toegang tot onze website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je bezoekt en de informatie die je bekijkt, informatie over het type apparaat dat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site, de geo-locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. InTechniek.com maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Meer hierover lees je in onze Cookieverklaring.

WANNEER VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, jezelf inschrijft (online en/of op onze vestiging) of op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij hechten veel belang aan jouw privacy. De door jou of jouw opdrachtgever aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WAAROM VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie, detachering, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. We lichten de redenen nader toe.

 1. Om jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd;
 2. Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of promotie-acties die voor jouw interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 3. Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.;
 4. Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan vanuit de overheid opgelegde doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. Om subsidies en/of premiekortingen aan te vragen;
 11. Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je aan InTechniek.com verstrekt. Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens en documenten:

BIJ INSCHRIJVING:

NAW- en contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over aanvullende trainingen en opleidingen die je gevolgd hebt. Daarnaast gegevens over jouw beschikbaarheid en/of verlof, andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en/of getuigschriften en een pasfoto (op vrijwillige basis).

OP HET MOMENT DAT JE VIA INTECHNIEK.COM AAN DE SLAG GAAT:

Nationaliteit, BSN, ID bewijs, werkvergunning. En, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris en verzuimregistratie.

MET WIE KUNNEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS (KANDIDATEN EN FLEXWERKERS) DELEN?

InTechniek.com kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?’. InTechniek.com heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOELANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

InTechniek.com bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

RECHT OP INZAGE EN/OF WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Wanneer je over een eigen portalaccount beschikt, heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt een aantal van deze gegevens zelf op elk gewenst moment raadplegen en eventueel wijzigen. Ook kun je ons op elk moment per mail via info@intechniek.com vragen welke gegevens wij van jou verwerken. Daarnaast kun je ons ook ieder gewenst moment vragen jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

BEVEILIGING

InTechniek.com doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies. Wij doen dit aan de hand van fysieke, organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot jouw gegevens. Wanneer er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens InTechniek.com diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is InTechniek.com met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door InTechniek.com, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact opnemen. Ook kun je gebruik maken van de klachtenregeling van InTechniek.com. Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij dit direct te vermelden via info@intechniek.com onder vermelding van jouw naam, contactgegevens en omschrijving van de situatie.

WIJZIGINGEN

Om uiteenlopende redenen kunnen wij van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van InTechniek.com. Deze versie is opgesteld in september 2020.

we zijn Trots op onze opdrachtgevers

“Sinds 2018 werken wij samen met InTechniek.com. We hebben in de afgelopen jaren een goede
relatie opgebouwd, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparantie.”

Jan Willem Dijkstra, Productiemanager